Masz pytania? Zadzwoń do nas: (82) 564 36 32

Stowarzyszenie Integracji
Rodzin PRZYSTAŃ

O Nas

   Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" powstało z inicjatywy osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz przy udziale osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia i innych zakłóceń funkcjonowania psychicznego. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń dnia 31.03.2004r. Nazwa oraz logo Stowarzyszenia odzwierciedlają jego cele i założenia. czytaj więcej...


Zadania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Autor: , Dodano: 5 lutego, 2016, Kategoria: Aktualności

W roku 2016 Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ będzie już kolejny raz realizować program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, działając w ramach finansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji . W celu zasięgnięcia dokładniejszych informacji tutaj  lub pod numerem 510 502 900 . Zapraszamy wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin do kontaktu z nami!

STATUT

Postanowienia ogólne

Stowrzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" zwane w dalszej części statutu "Przystań" lub Stowarzyszenie, działa na terenie Rzeczpospoitej Polskiej czytaj więcej...

Cele i środki

Celem działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych czytaj więcej...

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Zwyczajnych. 2. Wspierających 3. Honorowych. § 10 Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, czytaj więcej...

Władze stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia "Przyjaźń" są: - Walne Zebranie - Zarząd Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa lat czytaj więcej...

Majątek stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze. § 35 Na fundusze składają się: 1. Składki członkowskie. 2. Dobrowolne wpłaty czytaj więcej...

Zmiana statutu

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większościa 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. czytaj więcej...

Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta


Małgorzata Prystupa- prezes Stowarzyszenia
Magdalena Stasiuk - skarbnik Stowarzyszenia
Agnieszka Kaczor-v-ce prezes Stowarzyszenia